VĂN BẢN MỚI

97/TB-UBND

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TH, MN NĂM 2022

Lượt xem:195 | lượt tải:0

84/KH-UBND

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG GV TH,MN NĂM 2022

Lượt xem:412 | lượt tải:17

04/2021/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG GD

Lượt xem:211 | lượt tải:99

2677/SGD&ĐT-TCCB

TRIEN KHAI MODUL1, 4 CHO GV TIENG ANH

Lượt xem:487 | lượt tải:0

HD/1/PL

CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM”

Lượt xem:618 | lượt tải:0

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2023 - 2024

Thứ sáu - 04/08/2023 16:15
BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIÁO DỤC                                
Năm học 2022-2023                                
1.1. Kết quả đánh giá học tập các môn học và HDGD                                
Tiểu học Diễn Hải Khối 1 Khối  2 Khối  3                    
TT Môn học Hoàn thành tốt (T) Hoàn thành (H) Chưa hoàn thành (C) Hoàn thành tốt (T) Hoàn thành (H) Chưa hoàn thành (C) Hoàn thành tốt (T) Hoàn thành (H) Chưa hoàn thành (C)                    
SL TL SL SL TL SL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL                    
1 Toán 162 74.3 55 25.2 1 0.5 154 71 63 29 0 0 152 82.2 33 17.8 0 0 218 217 185              
2 T. Việt 151 69.3 65 29.8 2 0.9 148 68.2 69 31.8 0 0 124 67 61 33 0 0 218 217 185              
3 Tiếng Anh 151 69.3 67 30.7 0 0 164 75.6 53 24.4 0 0 140 75.7 45 24.3 0 0 218 217 185              
4 Đạo đức 153 70.2 65 29.8 0 0 166 76.5 51 23.5 0 0 156 84.3 29 15.7 0 0 218 217 185              
5 TN&XH 156 71.6 62 28.4 0 0 164 75.6 53 24.6 0 0 150 81.1 35 18.9 0 0 218 217 185              
6 Âm nhạc 155 71.1 63 28.9 0 0 157 72.4 60 27.6 0 0 146 78.9 39 21.1 0 0 218 217 185              
7 Mỹ thuật 150 68.8 68 31.2 0 0 162 74.7 55 25.3 0 0 144 77.8 41 22.2 0 0 218 217 185              
8 GDTC 154 70.6 64 29.4 0 0 177 81.6 40 18.4 0 0 155 83.8 30 16.2 0 0 218 217 185              
9 HĐTN 146 67 72 33 0 0 164 75.6 53 24.4 0 0 146 78.9 39 21.1 0 0 218 217 185              
10 Tin học             162 74.7 55 25.3 0 0 117 63.2 68 36.8 0 0 0 0 185              
11 Công Nghệ                         121 65.4 64 34.6 0 0 0 0 185              
1.2 Kết quả đánh phẩm chất                                
TT Phẩm chất Khối 1 Khối 2 Khối 3                    
Tốt (T) Đạt (T) Cần cố gắng (C) Tốt (T) Đạt (T) Cần cố gắng (C) Tốt (T) Đạt (T) Cần cố gắng (C)                    
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL                    
1 Yêu nước 182 83.5 36 16.5 0 0 178 82 39 18 0 0 151 81.6 34 18.4 0 0 218 217 185              
2 Nhân ái 182 83.5 36 16.5 0 0 184 84.8 33 15.2 0 0 154 83.2 31 16.8 0 0 218 217 185    
3 Chăm chỉ 163 74.8 55 25.2 0 0 172 79.3 45 20.7 0 0 148 80 37 20 0 0 218 217 185      
4 Trung thực 180 82.6 38 17.4 0 0 182 83.9 35 16.1 0 0 149 80.5 36 19.5 0 0 218 217 185            
5 Trách nhiệm 173 79.4 45 20.6 0 0 166 76.5 51 23.5 0 0 144 77.8 41 22.2 0 0 218 217 185              
                                                           
1.3 Kết quả đánh giá năng lực                                
TT Năng lực Khối 1 Khối 2 Khối 3                    
Tốt (T) Đạt (T) Cần cố gắng (C) Tốt (T) Đạt (T) Cần cố gắng (C) Tốt (T) Đạt (T) Cần cố gắng (C)                    
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL                    
1 Tự chủ và tự học 159 73.3 58 26.7 0 0 166 76.5 51 23.5 0 0 149 80.5 36 19.5 0 0 217 217 185    
2 Giáo tiếp và hợp tác 159 72.9 59 27.1 0 0 168 77.4 49 22.6 0 0 148 80 37 20 0 0 218 217 185      
3 GQVĐ và sáng tạo 153 70.2 65 29.8 0 0 155 71.4 62 28.6 0 0 146 78.9 39 21.1 0 0 218 217 185            
4 Năng lực đặc thù                                     0 0 0              
4.1 Ngôn ngữ 149 68.3 69 31.7 0 0 164 75.6 53 24.4 0 0 144 77.8 41 22.2 0 0 218 217 185              
4.2 Tính toán 161 73.9 57 26.1 0 0 156 72.2 61 27.8 0 0 142 76.8 43 23.2 0 0 218 217 185              
4.3 Khoa học / / / / / / / / / / / / / / / / / /                    
4.4 Công nghệ / / / / / / / / / / / / 147 79.5 38 20.5         185              
4.5 Tin học / / / / / / / / / / / / 145 78.4 40 21.6         185              
4.6 Thẩm mỹ 164 75.2 54 24.8 0 0 170 78.3 47 21.7     149 80.5 36 19.5     218 217 185              
4.7 Thể chất 165 75.7 53 24.3 0 0 171 78.8 46 21.2     156 84.3 29 15.7     218 217 185              
1.4. Đánh giá cuối năm học :                                                        
1 Đánh giá Kết quả cuối năm Khôi 1 Khối 2 Khối 3                                            
SL TL SL TL SL TL                                            
1.1 Hoàn thành xuất sắc 65 30 60 28 47 25                                            
1.2 Hoàn thành tốt 69 32 71 33 53 29                                            
1.3 Hoàn thành 86 39 86 39 85 46                                            
1.4 Chưa hoàn thành 2 0.1                                          
2 Khen thưởng cuối năm                                      
2.1 Học sinh Xuất sắc 65 30 60 28 47 25                                            
2.2 Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện 69 32 71 33 53 29                                       0    
2.3 Khen thưởng đột xuất                                                   0    
2.4 Đề nghị cấp trên khen thưởng 15 0.7 6 0.3 2 0.1                                       0    
2.5 Gửi thư khen                                                        
3 Hoàn thành chương trình lớp học                                                        
3.1 Hoàn thành  220 99.9 217 100 185 100                         222 217 185              
3.2 Chưa hoàn thành  2 0.1                                                    
                                                           
2.1. Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh Khối 3,4,5 (theo chuẩn đầu ra).                              
2.1.1. Kết quảđánh giá nội dung  học tập các môn học và HĐGD                                              
                                                           
TT Môn học Khối 4 Khối 5                      
Hoàn thành tốt (T) Hoàn thành (H) CHT Hoàn thành tốt (T) Hoàn thành (H) CHT                          
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL                                
1 Toán 143 61.6 89 38.4 0 0 131 65.5 69 34.5 0 0             232 200                
2 T. Việt 142 61.2 90 38.8 0 0 121 60.5 79 39.5 0 0             232 200                
3 T Anh 189 81.5 43 18.5 0 0 176 88 24 12 0 0             232 200                
4 Đạo đức 192 82.8 40 17.2 0 0 155 77.5 45 22.5 0 0             232 200                
5 TN&XH                                     0 0                
6 Khoa học 200 85.8 33 14.2 0 0 161 80.5 39 19.5 0 0             233 200                
7 LS-ĐL 146 62.9 86 37.1 0 0 167 83.5 33 16.5 0 0             232 200                
8 TC-KT                                     0 0                
9 Âm nhạc 181 78 51 22 0 0 149 74.5 51 25.5 0 0             232 200                
10 Mỹ thuật 182 78.4 50 21.6 0 0 152 76 48 24 0 0             232 200                
11 Thể dục 201 86.6 31 13.4 0 0 152 76 48 24 0 0             232 200                
12 Tin học 107 46.1 125 53.9 0 0 106 53 94 47 0 0             232 200                
2.1.2.Kết quảđánh giá phẩm chất và năng lực.                                                    
                                                           
TT Phẩm chất Khối 4 Khối 5                      
Tốt (T) Đạt (T) Cần cố gắng (C) Tốt (T) Đạt (T) Cần cố gắng (C)                          
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL                                
1 Chăm học, chăm làm 198 85.3 34 14.7 0 0 142 71 58 29 0 0             232 200                
2 Tự tin, trách nhiệm 212 91.4 20 8.6 0 0 155 77.5 45 22.5 0 0             232 200                
3 Trung thực, kỷ luật 222 95.7 10 4.3 0 0 158 79 42 21 0 0             232 200                
4 Đoàn kết, yêu thương 226 97.4 6 2.6 0 0 164 82 36 18 0 0             232 200                
                                                           
TT Năng lực Khối 4 Khối 5                      
Tốt (T) Đạt (T) Cần cố gắng (C) Tốt (T) Đạt (T) Cần cố gắng (C)                          
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL                                
1 Tự phục vụ, tự quản 207 89.2 25 10.8 0 0 156 78 44 22 0 0             232 200                
2 Hợp tác 208 89.7 24 10.3 0 0 145 72.5 55 27.5 0 0             232 200                
3 Tự học và GQVĐ 206 88.8 26 11.2 0 0 143 71.5 57 28.5 0 0             232 200                
2.1.3. Đánh giá cuối năm học :                                                        
1 Đánh giá Kết quả cuối năm Khối 4 Khối 5                                              
 Số lượng  Tỷ lệ  Số lượng  Tỷ lệ                                                
1.1 Hoàn thành chương trình lớp học 234 100 202 100                             234 202                
1.2 Chưa hoàn thành                                                        
2 Khen thưởng cuối năm                                                        
2.1 Học sinh  hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. 60 26 52 22                                                
2.2 Học sinh  có thành tích vượt trội. 68 29 27 12                                                
2.3 Khen thưởng đột xuất                          
2.4 Đề nghị cấp trên khen thưởng 12 0.5 11 0.5                            
                                                         
  Diễn Hải, ngày  25  tháng 5 năm 2023                                            
      HIỆU TRƯỞNG                                            
                                                           
                                                           
                                                           
      Nguyễn Thị Hương                                            

Nguồn tin: Nguyễn Thị Hương:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây